Salon optyczny i gabinet okulistyczny
JELENIA GÓRA tel: 796550881
GRYFÓW ŚLĄSKI tel: 508208677, 796550881

REGULAMIN

KONKURSU PROMUJĄCEGO MARKĘ RAY-BAN, VOGUE I OAKLEY W SALONIE OPTYCZNYM OKULAR

ORGANIZATOR:

P.H. I U. Import – Eksport „OKULAR sc Anita Krawaritis,, Krzysztof Berczuk  NIP: 6111236252 z siedzibą firmy przy ulicy Wojska Polskiego 6-7, 59-620 Gryfów Śląski

§ 1

NAZWA KONKURSU, MIEJSCE/OBSZAR

    1. Organizator organizuje konkurs pod nazwą „Kup okulary i wygraj” (dalej Konkurs).

    2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

    3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem salonu OKULAR.

    4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu Konkursu.

§ 2

OKRES TRWANIA KONKURSU

    1. Konkurs ogłaszany jest w salonie optycznym OKULAR, na stronie internetowej http://optyk-okular.pl oraz na profilu facebook firmy OKULAR.

    2. Konkurs rozpoczyna się od dnia 20.04.2022 r. i trwa do dnia 30.06.2022 r. do godziny 23:59:59.

    3. Okres trwania konkursu oznacza, iż w tych dniach, w godzinach otwarcia salonu OKULAR możliwy będzie zakup okularów przeciwsłonecznych lub okularów korekcyjnych marki Ray-Ban, Vogue oraz Oakley oferowanych w asortymencie salonu OKULAR oraz zgłoszenie do Konkursu w sposób wskazany w § 4.

    4. Podany okres trwania Konkursu nie obejmuje daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 3

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

    1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na terytorium Polski, dokonujących zakupu okularów jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 459 z późń. zm.).


    2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy salonu OKULAR, członkowie komisji konkursowej oceniający zadanie konkursowe, ani członkowie rodzin wszystkich wymienionych wyżej osób. Uczestnikami nie mogą być także członkowie organów Organizatora, jego pracownicy, wspólnicy oraz członkowie ich rodzin. Zakaz uczestnictwa obejmuje także członków organów i wspólników podmiotów powiązanych z organizatorem oraz członków ich rodzin.

§ 4

WARUNKI I PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

    1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

    2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

           a. zakup w salonie OKULAR – w okresie trwania Konkursu, okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych opraw okularowych marki Ray-Ban, Vogue lub Oakley, z tym
zastrzeżeniem, że w Konkursie biorą udział tylko towary w pełni opłacone, nie biorą udziału produkty zaliczkowane,

            b. wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na jedno pytanie opisowe (dalej Zadanie Konkursowe),

            c. wypełnienie i podpisanie formularza konkursowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierającego w szczególności wykonanie Zadania Konkursowego oraz pozostawienie w salonie OKULAR przy ul. Sudeckiej 14 w Jeleniej Górze

            d. zachowanie dowodu zakupu, który będzie wymagany do wglądu przy odbiorze nagrody i stanowi warunek wydania nagrody.

    3. Zadanie Konkursowe musi być wykonane samodzielnie przez uczestnika.

    4. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, brak w treści zgłoszenia informacji lub oświadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie oraz naruszenie innych postanowień niniejszego regulaminu, będzie podstawą do wykluczenia z Konkursu.

    5. Zgłoszenie do Konkursu nastąpi poprzez pozostawienie w salonie OKULAR wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego zawierającego m.in.:

        a. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL oraz telefon kontaktowy uczestnika,

        b. numer paragonu, datę zakupu opraw okularowych oraz wskazanie salonu, w którym zakup został dokonany,

        c. oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Kup okulary i wygraj” nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptuję jego postanowienia.”

    6. Każdy uczestnik Konkursu może przedłożyć tylko jeden Formularz Konkursowy do jednego paragonu.

    7. Rozwiązania Zadania Konkursowego, które nie zostaną nagrodzone, nie będą publikowane na stronie internetowej. Publikacja nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego nastąpi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

    8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z Konkursu zgłoszeń co do których formularz konkursowy nie zawiera wszystkich danych lub nie został prawidłowo podpisany, jak też rozwiązań Zadania Konkursowego zawierających treści wulgarne, uznane powszechnie za obraźliwe, naganne, nawołujące do nienawiści i przemocy, jak również naruszających prawo obowiązujące w Polsce, prawa i uczucia osób trzecich lub naruszające postanowienia zawarte w regulaminie. Rozwiązania Zadania Konkursowego po wykluczeniu z Konkursu nie będą ujawniane, ani publikowane. Uczestnikowi który zgłosił rozwiązanie Zadania Konkursowego wykluczone na podstawie niniejszego ustępu nie przysługuje prawo do ponownego zgłoszenia innego rozwiązania Zadania Konkursowego w oparciu o ten sam dowód zakupu.

    9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników lub przesłanie rozwiązania Zadania Konkursowego naruszającego prawa osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych lub przesłanie rozwiązania Zadania Konkursowego naruszającego prawa osób trzecich skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

§ 5

NAGRODY

    1. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowo-pieniężne dla zwycięzców. Nagrodami rzeczowymi jest hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes F1 Team Edition o wartości 2680 zł brutto, okulary o wartości 1000 zł brutto oraz okulary o wartości 700 zł brutto. Nagrody pieniężne stanowią równowartość podatku należnego od nagrody rzeczowej oraz równowartość zrefundowanego podatku, wynoszącego 10% wartości nagrody. Nagrody można obejrzeć w okresie trwania Konkursu w:
        a. Salon Optyczny OKULAR, ul. Sudecka 14, Jelenia Góra


    2. Organizator nie wypłaca nagrody pieniężnej do rąk zwycięzcy. Kwotę stanowiącą nagrodę pieniężną Organizator wpłaca na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zwycięzcy, tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, realizując tym samym obowiązki płatnika.

§ 6

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

    1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2022 roku.

    2. Wygrana przypadnie uczestnikom, prawidłowego rozwiązania i najlepszego opisania Zadania Konkursowego.

    3. Wyboru nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego dokona specjalna komisja składająca się z 3 członków, będących pracownikami lub wspólnikami Organizatora.

    4. Komisja będzie oceniać rozwiązania Zadania Konkursowego według własnego uznania, uwzględniając oryginalność i wywołanie pozytywnych skojarzeń z firmą OKULAR, oraz marką Ray-Ban.

    5. Decyzja komisji konkursowej o wyborze zwycięzcy i przyznaniu nagrody, jest ostateczna i wiążąca dla uczestników.

§ 7

SPOSÓB PUBLIKACJI WYNIKÓW I POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

    1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych (facebook, instagram) oraz na stronie internetowej http://optyk-okular.pl.

    2. Pozostali uczestnicy Konkursu o jego rozstrzygnięciu zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://optyk-okular.pl

§ 8

SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY

      1. Nagrody główne w Konkursie zostaną przekazane zwycięzcom w salonie OKULAR, w którym dokonano zgłoszenia konkursowego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wygranej, na podstawie protokołu przekazania. W sprawie ustalenia dokładnego terminu i godziny odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

       2. W przypadku braku odebrania nagrody w terminie, lub niezgłoszenia się zwycięzcy w terminie wskazanym w pkt 1, Komisja Konkursowa dokona ponownego wyboru zwycięzcy spośród autorów pozostałych rozwiązań Zadania Konkursowego. W przypadku braku odbioru nagrody głównej przez zwycięzcę wyłonionego w tym trybie, Organizator będzie zwolniony z obowiązku jej wydania.

      3. Nagroda główna jest objęta gwarancją producenta. Zwycięzca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji bezpośrednio od producenta.

      4. Nagroda zostanie wydane wyłącznie w postaci określonej w regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

      5. Jeżeli po wyłonieniu zwycięzcy i/lub wydaniu nagrody Organizator poweźmie informacje, których na moment ogłaszania wyników Konkursu nie posiadał, z których wynikać będzie, iż zwycięzca naruszył warunki niniejszego regulaminu lub przepisy prawa, zwycięzca zostanie wykluczony z Konkursu i utarci prawo do uzyskania nagrody. Wykluczenie w Konkursu i utrata prawa do nagrody nie nastąpi,
jeżeli od ogłoszenia wyników Konkursu upłynie 6 miesięcy. Jeżeli nagroda została już zwycięzcy wydana, obowiązany będzie on do jej zwrotu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający ze zwykłego korzystania lub uiszczenia na rzecz Organizatora jej równowartości – według wyboru uczestnika, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu z Konkursu i utracie prawa do nagrody.

    6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Organizator nie ma obowiązku wyłaniania innego zwycięzcy w miejsce zwycięzcy, który został wykluczony z Konkursu i utracił prawo do uzyskania nagrody.

    7. Organizator jest uprawniony do uzależnienia wydania nagrody od okazania do wzglądu dowodu zakupu towaru, którego zakup uprawnił zwycięzcę do udziału w Konkursie, jak równie od podpisania przez zwycięzcę dodatkowego oświadczenia/porozumienia potwierdzającego akceptację niniejszego regulaminu, przeniesienie praw autorskich, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku - na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. W razie odmowy podpisania powyższych dokumentów, Organizator jest uprawniony do odmowy wydania nagrody i wykluczenia uczestnika z Konkursu.

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów Organizatora (administratora danych osobowych), mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych każdego z uczestników Konkursu jest organizator. Co do danych osobowych w postaci wizerunku uczestnik wyraża nadto zgodę na ich przetwarzanie dla celów marketingowych Organizatora.

    2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora do celów niniejszego Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym służyć będą komunikacji Organizatora z uczestnikami, a nadto wizerunek będzie wykorzystywany do celów marketingowych Organizatora. Podanie Organizatorowi danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w organizowanym konkursie.

    3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL oraz telefon kontaktowy, wizerunek.

    4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

    5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych uczestnika wskazanych w ust. 3 powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji powyższych danych przez uczestnika.

    6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§10

PRAWA AUTORSKIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

    1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie rozwiązania Zadania Konkursowego stworzone osobiście przez uczestników, do których przysługują uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nienaruszające praw osób trzecich.

    2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczonym prawa autorskie majątkowe i osobiste do zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego.

     3. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c., na Organizatora przechodzą prawa autorskie do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego, w związku z czym Organizator może korzystać z nich w szczególności na następujących polach eksploatacji:

            a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

            b) wprowadzenie do pamięci komputera, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu,

            c) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

            d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet,

            e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

            f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

            g) wykorzystanie w jakiejkolwiek formie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji działalności Organizatora,

            h) dokonywania bez ograniczeń ilościowych wszelkich opracowań (w szczególności modyfikacji, przeróbek, tłumaczeń) utworów, a także korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.

        4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania wszelkich autorskich praw osobistych do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego, tj. w szczególności do decydowania o nienaruszalności treści i formy zdjęć oraz ich rzetelnego wykorzystania, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów, decydowania o oznaczeniu utworów nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępniania ich anonimowo. Upoważnienie obejmuje uprawnienie Organizatora do przeniesienia upoważnienia do wykonywania w imieniu Uczestnika jego autorskich praw osobistych do utworów na rzecz podmiotu trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Organizatora. Dodatkowo uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do utworów swych autorskich praw osobistych.

        5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z rozwiązań Zadania Konkursowego, uczestnik, który zgłosił do Konkursu rozwiązanie naruszające prawa osób trzecich zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń kierowanych do Organizatora przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw, a nadto odpowiada wobec Organizatora za poniesioną przez niego w związku z tym szkodę, w szczególności pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. Zwycięzca Konkursu poza kosztami oraz odszkodowaniem związanym z roszczeniami osób trzecich dodatkowo zwróci otrzymana nagrodę.

     6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

     7. Z tytułu przeniesienia praw autorskich do rozwiązań Zadania Konkursowego, zwycięzcy Konkursu – oprócz przyznanej nagrody, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

      8. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z przebiegiem Konkursu, w szczególności wręczeniem nagrody, w szczególności poprzez jego publikację w sieci Internet, a nadto wykorzystanie w materiałach marketingowych Organizatora.

§11

REKLAMACJE

    1. W przypadku zastrzeżeń do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora i zawierać dane adresowe reklamującego. W piśmie reklamacyjnym należy zamieścić dopisek „Reklamacja Konkursu".

    2. Po upływie terminu wskazanego w pkt 1, reklamacje nie będą rozpatrywane.

    3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

§ 1 2

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

    1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych, jak również ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

    2. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w salonie OKULAR oraz na stronie http://optyk-okular.pl w zakładce mówiącej o konkursie.

    3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu oraz zawieszenia, zakończenia, albo przerwania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników.

    4. Zmiany w regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Konkursu nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu do chwili zawieszenia lub zakończenia Konkursu.

    5. Uprawnienia nabyte przez uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

    6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1W NASZEJ OFERCIE

JELENIA GÓRA
ul Sudecka 14
tel: 796550881
e-mail: optyk-okular@wp.pl

ul Sudecka 14
tel: 796550881
poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 18.00
sobota godz. 10.00 - 14.00

ul. Wojska Polskiego 6-7
tel: 757814833
poniedziałek- piątek godz. 10.00 - 17.00

SALONY OPTYCZNE OKULAR ::: JELENIA GÓRA, GRYFÓW ŚLĄSKI