R E G U L A M I N

§1 WSTĘP 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Sprzedającym- należy przez to rozumieć :

P.H.i U. „OKULAR” s.c. Anita Krawaritis Krzysztof Berczuk
JELENIA GÓRA ul Sudecka 14 
tel: 75 64 23 730 
NIP: 611-12-36-252
Regon: 230345241
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 28109019260000000514005734

Konto bankowe: PKO 38 1020 2124 0000 8802 0157 4730

Kupującym – należy przez  to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta w rozumieniu art.22  1  kodeksu cywilnego ), osobę prawną , jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklepie - należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy pod adresem www.optyk-okular.pl/sklep

Regulaminie- należy rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego, który jest dostępny dla każdego użytkownika Internetowego na stronie www.optyk-okular.pl/sklep

§ 2 REJESTRACJA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia

3. Przed dokonaniem pierwszego zakupu należy dokonać  rejestracji co pozwoli na uzyskanie swojego osobistego konta zakupów w sklepie internetowym Optyk „OKULAR”. Dzięki rejestracji zostaną uproszczone i skrócone formalności związane z zakupami i ponownym wpisywaniem swoich danych osobowych przy kolejnych zamówieniach.

4. Zamówienia są przyjmowane poprzez:

- stronę internetową: 
- adres e-mail: 
- telefonicznie/faxem: 

5. W zamówieniu (w koszyku), klient wskazuje:
- oznaczenie kupującego ( imię, nazwisko, nazwa firmy)
- zamawiany towar;
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura ; 
- sposób dostawy;
- sposób płatności.

6. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wskazania danych z § 2 pkt 5 niniejszego Regulaminu. 

7. W ciągu 1 dnia po złożeniu zamówienia sklep wysyła do klienta e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Klienta. Potwierdzenie zawierać będzie nazwę towaru i inne dane identyfikujące zamawiany towar, cenę, łączną cenę za zamówienie wraz z kosztami deklarowanej formy transportu i płatności. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

8.  Zamówienia dokonywane poprzez system sprzedaży sklepu „dodaj do koszyka” zostaną zrealizowane po potwierdzeniu drogą mailową przez Kupującego.


§ 3 CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

2. Na zakupiony towar wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzania ich do systemu informatycznego Sklepu i będą miały zastosowanie po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu.


§ 4  WYSYŁKA

1.Towar wysyłany jest za pośrednictwem:

- usługi transportowej świadczonej przez Pocztę Polską (wg tabeli opłat Poczty Polskiej);
- przesyłki kurierskiej, 

2. Przy zamówieniu większej ilości produktów cena przesyłki ustalana jest indywidualnie

3. Towar wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku), jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.

4 Termin ten nie dotyczy towarów na zamówienie specjalne. W tym przypadku terminy realizacji i dostawy będą uzgadniane indywidualnie z Zamawiającym.

5.Warunkiem przekazania zamówienia specjalnego do realizacji jest 100% przedpłata wartości zamawianego towaru. 

6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające realizację wysyłki.

9. Warunki dostawy określone w regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski.


§ 5 PŁATNOŚCI


1. Wybór płatności należy do Kupującego. Płatności można dokonywać przy odbiorze towaru lub wpłacając na rachunek  bankowy  Sprzedającego.

2. W przypadku zamówień realizowanych z formą płatności za pobraniem, zamówienie realizowane jest w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia

3. Przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, zamówienie realizowane jest po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy.

4. Nie będą mogły być zrealizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie dane Kupującego  lub dane te są nieprawdziwe.


§ 6 ODSTAPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ,  REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą  „ o  ochronie niektórych  praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny , konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towarów.

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Kupującego oświadczenia na piśmie wysłanego w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: optyk-okular@wp.pl lub wysłanego za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedającego.

3.Zwracane towary – najlepiej po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedającym, należy przesłać na adres: 
Salon Optyczny „OKULAR”, ul. Sudecka 14 ,58-500 Jelenia Góra

4. Cała kwota za towar wraz z kosztami przesyłki będzie zwrócona. Pieniądze są zwracane na konto bankowe lub na adres podany w zamówieniu. Razem ze zwracanym produktem należy dołączyć rachunek za zakupiony towar. Jeżeli na rachunku znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia zostanie wystawiony rachunek korygujący.

5. W przypadku produktów stworzonych na specjalne indywidualne zamówienie Klienta (gdzie  dobrany jest rozmiar, kolor, szkła okularowe itp. wg sugestii Zamawiającego) odstąpienie od umowy nie przysługuje (art.10,ust.3 pkt4. Ustawy ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

6. Reklamacje towarów należy zgłaszać na adres e-mailowy: optyk-okular@wp.pl lub pisemnie na adres:  
Salon Optyczny „OKULAR”, ul. Sudecka 14 ,58-500 Jelenia Góra.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji dokonanej przez Konsumenta , Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 - ANULOWANIE  ZAMÓWIENIA

Niezależnie od uprawnienia określonego w §6 regulaminu Zamawiający, przed wysłaniem towaru,  może anulować złożone zamówienie drogą telefoniczną pod numerami telefonu wskazanymi w danych adresowych firmy powyżej. 


§ 8-  POLITYKA  PRYWATNOŚCI

1.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Rejestrując się w Sklepie Kupujący  wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego  nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia 

3.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

4. W każdej chwili Kupujący może zrezygnować z otrzymywania informacji z Salonu Optycznego „OKULAR”. Informacja o tym i o sposobie rezygnacji jest dołączana do każdego wysłanego listu e-mail.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie


§ -  9 POSTANOWIENIA KOŃCOWA

 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271)